Projektering i detaljer

Er du interesseret i at få et indblik i alle facetter af gulventreprenørens del af projekteringen kan du læse mere herunder.

Generelt #1

Her kan du læse om de generelle forhold i projekteringen af større gulventrepriser. Vi går i dybden med ydelser, byggepladsindretning, vejrligsforanstaltninger, produktprøver, referencearealer, kvalitetssikring, kravspecifikation, driftsoplysninger etc.

Produkter #2

Læs om kravspecifikationer til de forskellige produkter f.eks.: flydemørtel, gulvlim, gulvbelægninger, tekstile gulvbelægninger og øvrige gulvprodukter. Dokumentet kommer også ind på fugtighed, mål og tolerancer, lagring og transport og relationer til andre arbejder.

Undergulve #3

Her kan du læse om de forhold, der gør sig gældende i relation til undergulve heriblandt udfaldskrav til forudgående bygningsdele og tolerancer.

Overflader #4

Her kan du læse om de forhold, der gør sig gældende i relation til overflader bla. udfaldskrav til forudgående bygningsdele, tolerancer og referenceareal.

 #1 Projekteringen – generelt

Oversigt over gulventreprisens ydelser

Den projekterende skal påse, at der udarbejdes en oversigt over bygningsdele, ordnet i den procesrækkefølge de udføres. Eksempelvis:

Undergulv af krydsfinérplader eller tæpper på undergulv af flydemørtel.

Bygningsdelene skal altid afgrænses i relation til den enkelte gulventreprise, således at der er fuldstændig klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Oversigt over eventuelle biydelser

Den projekterende skal påse, at der udarbejdes en oversigt over eventuelle udgiftsbærende ydelser, som hører med til gulventreprisen – uden dog at udgøre en del af den færdige gulvbelægning. Eksempelvis aftagning af eksisterende (gammel) gulvbelægning.

Byggepladsindretning

Der skal være hejs til rådighed til hejsning af ruller og andre gulvmaterialer til de enkelte etager.

Primede og nylagte arealer skal afspærres for uvedkommende færdsel i hærdningsperioden.

Spartlede arealer skal holdes afspærret i hærdningsperioden.

Vejrligsforanstaltninger

Den projekterende skal påse, at der henvises til “Vejledning om vinterbyggeri, Byggestyrelsen, juli 1985”, Vintertilbudslisten, 5. udgave 1991 og Vinterkonsulenttjenesten for bygge- og anlægsvirksomhed. Hvis der kan forekomme stærkt solindfald fra vinduer og/eller vinduespartier, skal disse holdes afdækket til beskyttelse af gulvbelægninger og flydemørtel/spartelmasse.

Produktprøver.

Produktprøver skal specificeres og beskrives entydigt i bygningsdels-beskrivelsen, ligesom antal skal specificeres.

Referencearealer.

Referencearealer skal specificeres og beskrives entydigt i bygningsdels-beskrivelsen.

Kvalitetssikring.

Ydelserne vedrørende kvalitetssikring kan eksempelvis være:

 • planlægning af kontrolprocedurer i overensstemmelse med “GSO Gulvfakta” udgivet af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, GSO.
 • udarbejdelse af udbudskontrolplan i gulventreprenørens egen kontrolplan. Indholdet i udbudskontrolplanen skal være i overensstemmelse med GSO Gulvfakta.
 • gennemførelse og dokumentation af kontrolaktiviteter i kontrolplanen.

Kvalitetssikringen skal baseres på GSO Gulvfaktas kapitel herom. Den projekterende kan ved henvisning til GSO Gulvfakta fastsætte kvalitetssikringens art og omfang samt dokumentationsgraden. Udbudskontrolplanen, der skal indgå i arbejdsbeskrivelsen, skal indeholde de kontrolkrav, som bygherren ønsker udført, herunder modtagekontrol og proceskontrol og produktprøver for gulvbelægninger og andre gulvmaterialer.

Hvis gulventreprenøren skal fremlægge fyldestgørende dokumentation for de leverede produkters kvalitet på anden måde, skal det specificeres.

Ved modtagekontrollen skal bygherrens krav til dokumentationens art og omfang specificeres.

F.eks. kan dokumentationen omhandle:

 • modtagelse af gulvbelægninger,
 • modtagelse af bimaterialer og
 • modtagelse af undergulve.

Ved proceskontrollen skal bygherrens krav til dokumentationens art og omfang specificeres.

F.eks. kan dokumentationen omhandle:

 • undergulvets udførelse,
 • primningens udførelse,
 • spartlingens udførelse,
 • limningens udførelse og
 • gulvbelægningens udførelse.

Dokumentation vedrørende slutkontrol skal fremgå af krav vedrørende afleveringen.

Driftsoplysninger

Gulventreprenøren afleverer producentens eller GSO’s generelle rengøringsvejledning senest ved afleveringsforretningen. Driftsoplysninger, som gulventreprenøren skal præstere til brug for gulvenes rengøring og evt. vedligehold, skal specificeres.

Oversigt over normgrundlag (tekniske specifikationer)

Den projekterende skal udarbejde en oversigt over de normer, standarder og branchepublikationer, der skal være gældende for gulventreprisen. Hver enkelt norm skal gøres entydig f.eks. ved angivelse af nr., udgave og dato.

Kravspecifikation

Den projekterende skal præcisere gulvarbejdets og –materialernes kvalitet. F.eks. ved henvisning til normer eller gengivelse af tekniske publikationer. Hvis der i en teknisk publikation anføres flere forskellige udførelses- og/eller løsningsmuligheder, skal den projekterende træffe et valg, således at der efterfølgende ikke er tvivl om, hvilken løsningsmulighed der skal udføres.

#2 Produkter

Flydemørtel

Det skal specificeres, om flydemørtel skal overholde styrkeklasse A, B, C eller D jfr. GSO Gulvfaktas kapitel herom.

Gulvlim

Det skal specificeres, om gulvlimen skal kunne opfylde minimumskravene i henhold til GSO Gulvfaktas kapitel herom.

Gulvbelægninger (halvhårde gulvbelægninger og laminatgulve)

Det skal specificeres, om halvhårde (f.eks. linoleums-, vinyl-, gummi- og korkbelægninger) og laminatgulve skal opfylde kravene i klassifikationsklasse 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42 eller 44 jfr. GSO’s klassifikationssystem. Det skal specificeres, om GSO Garantierklæring skal afleveres.

Tekstile gulvbelægninger

Det skal specificeres, om tæpper skal opfylde kravene i klassifikationsklasse I, K eller M jfr. GSO

Gulvfaktas kapitel om tæpper. Det skal specificeres, om GSO-Garantierklæring skal afleveres.

Øvrige gulvprodukter

Evt. krav til øvrige gulvprodukter skal specificeres. Kan f.eks. være krav til lister, skinner, skruer, profiler etc.

Relativ fugtighed

Før gulvbelægningen monteres, skal undergulvet have opnået den forventede brugstemperatur, og man skal måle, hvor fugtigt der er i undergulvet. Fugtmålingen skal udføres for at sikre, at gulvmaterialerne ikke tager skade som følge af for høj fugtighed. Fugttilstanden måles som den relative luftfugtighed (RF) og i henhold til GSO Gulvfaktas kapitel herom.

Jorden under terrændæk har en RF på 100 % og en temperatur på ca. 15°C. Under betonlaget findes typisk et såkaldt kapillarbrydende lag. Derfor kan betonpladen ikke opsuge vand kapillært.

Det eneste fugt, der kan trænge gennem betonpladen, er vanddamp, som også kaldes diffusion.

Terrændækkonstruktionens opbygning og materialevalget er afgørende for mængden af fugttilførsel fra jorden til betonpladen. Der tænkes her på betonlagets tykkelse, mængden af varmeisolering og anvendelse af fugtspærre eller ej.

Lægges der eksempelvis en tæt belægning på betonlaget, vil belægningen forhindre udtørringen.

Hvis (fugt)påvirkningen bliver for stor, så optager limlaget (og nogle gange også belægningen) denne fugt. Gulvbelægningen kan i disse tilfælde løsne sig i større eller mindre omfang fra underlaget.

Det er derfor afgørende, at der allerede i projekteringsfasen træffes sådanne foranstaltninger, at opstigende fugt – både kapellært og diffundært – forhindres.

Mål og tolerancer

Udfaldskrav til planhedstolerance, tolerance på niveau (kotetolerance) og pilhøjder skal angives i beskrivelsen for gulventreprisen.

Lagring og transport af gulvmaterialer

Opbevaring af gulvbelægninger i ruller skal ske i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og på en sådan måde, at de er effektivt beskyttede mod beskadigelser og klimatiske påvirkninger.

Levering af øvrige gulvmaterialer skal ske i original emballage og med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand.

Den projekterende skal specificere, hvis der f.eks. før gulventreprisens start stilles aflåselige rum til rådighed. Eventuelle krav fra materialeleverandører om f.eks. min/max temperaturer og relativ fugtighed skal også specificeres.

Relationer til andre arbejder

Den projekterende skal angive forudsætningerne for gulvarbejdets udførelse i forbindelse med andre arbejder. Endvidere skal eventuelle overdragelsesprocedurer beskrives.

Eksempelvis:

“Rågulvet overtages med en planhedstolerance på ± 5 mm målt med en 2 m retholt. Hvis rågulvet ikke overholder denne planhedstolerance, skal byggetilsynet kontaktes med henblik på at afklare disse utilsigtede forhold.”

Det påhviler gulventreprenøren at sikre sig, inden gulvarbejdet påbegyndes, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige gennemførelse er tilstede, f.eks. at måltolerancer er overholdt.

 #3 Undergulve

Udfaldskrav til forudgående bygningsdele

Gulventreprenøren skal påse, at de måltolerancer, der er foreskrevet for de forudgående bygningsdele, er overholdt.

Det kan f.eks. dreje sig om at:

 • planhed på etagedæk og/eller rådæk overholder anførte tolerancekrav (planhedstolerance)
 • niveau på etagedæk og/eller rådæk overholder anførte tolerancekrav (kotetolerance)
 • pilhøjder på etagedæk overholder anførte tolerancekrav og
 • maksimal tilladelig relativ fugtighed (RF) i etagedæk og/eller rådæk overholder anførte krav.

Herudover skal gulventreprenøren kontrollere, at andre forudsætninger for gennemførelse af

gulventreprisen er til stede. Det kan f.eks. dreje sig om:

 • Etagedækkets og/eller rådækkets renhed mht. mørtel-, olie-, malingsspild, fedt og voks etc.
 • Etage og/eller rådækkets beskaffenhed mht. revner, huller etc., der kan bevirke nedsivning af primer og flydemørtel eller senere danne revner i flydemørtellaget.
 • Rådækkets beskaffenhed mht. slamlag.

Gulventreprenørens kontrol af måltolerancer og af øvrige forudsætninger skal ske, umiddelbart før arbejdet sættes i gang.

Tolerancer

Den projekterende skal specificere, om afretningslaget for så vidt angår på etageadskillelser skal:

 1. udlægges i ensartet tykkelse, der følger dæk-elementets overflade, eller
 2. delvis oprette pilhøjden (gøre afretningslaget gradvist tykkere, jo mere afstanden øges fra dækelementets højeste punkt eller
 3. oprette pilhøjden helt (udlægges i minimumstykkelsen på dækelementets højeste punkt og maksimal tykkelse langs facade).

Planhedstolerancen for det færdige undergulv er ± 2 mm målt med en 2 meter retholt.

#4 Overflader

Udfaldskrav til undergulvet.

Gulventreprenøren skal påse, at tolerancer og udfaldskrav til undergulvet er overholdt.

Det kan f.eks. dreje sig om:

 • undergulvets planhedstolerance,
 • undergulvets niveautolerance (kotetolerance),
 • undergulvets beskaffenhed mht. revner, huller og slamlag eller
 • maksimal tilladelig relativ fugtighed i undergulvet.

Gulventreprenøren skal kontrollere, inden arbejdet påbegyndes.

Tolerancer

Planhedstolerance for den færdige gulvoverflade skal være ± 2 mm målt med en 2 meter retholt.

Referenceareal

Referencearealet, der danner norm for resten af gulvarbejdet, kan efter godkendelse indgå som en del af den færdige gulventreprise.

Referencearealets omfang, placering og tidspunkt for udførelse skal aftales mellem gulventreprenøren og byggeledelsen.